Preguntes freqüents donació d'òvuls


Qui necessita els meus òvuls

Existeixen determinades circumstàncies, com per exemple una menopausa precoç, l'extirpació quirúrgica dels ovaris, determinades alteracions genètiques que es transmeten de forma sistemàtica a la descendència, repetits intents fallits de FIV, avortaments de repetició... en les quals, possiblement, l'única sortida que existeix per poder aconseguir un embaràs és recórrer a la recepció d'òvuls d'una dona jove i sana.

Podré saber a qui dono els meus òvuls?

No, no pot saber-se. La llei no ho permet.

Hi ha alguna compensació per donar òvuls?

La donació d'òvuls és un acte altruista. La llei estableix que la compensació econòmica de rescabalament que es pot fixar, només es podrà compensar estrictament les molèsties físiques ocasionades i les despeses de desplaçament i laborals que es pugin derivar de la donació.

Puc tenir problemes per quedar-me embarassada ?

NO. La donació d’òvuls en cap cas significa esgotar la reserva ovàrica d'una dona, és a dir, de cap manera li arribarà la menopausa abans del que genèticament tingui previst aquella dona.

Quines facilitats tenen les donants?

Les donants d'Embriogyn tenen prioritat absoluta. 
La donació d'òvuls és un acte altruista, voluntari i anònim que mereix tots els nostres respectes, admiració i gratitud. Som conscients que sense dones disposades a donar alguns dels seus òvuls, moltes dones o parelles es quedarien sense l'oportunitat de poder ser mares .
Per tot això, Embriogyn posa les coses fàcils a les dones disposades a practicar una donació d'òvuls, facilitar horaris, visites, evitar esperes, explicar-los amb la màxima claredat com funciona tot el procés, i sobretot, acompanyar-les i cuidar-les. 

Quines condicions legals ha de complir la donació d'òvuls?

Segons la legislació actual, Llei 14/2006

La donació de gàmetes per a les finalitats autoritzades per aquesta Llei és un contracte gratuït, formal i confidencial concertat entre la donant i el centre autoritzat que es formalitzarà per escrit. Abans d'atorgar el seu consentiment, la donant haurà de ser informada de les finalitats i conseqüències de l'acte.

La donació mai tindrà caràcter lucratiu o comercial.

La donació serà anònima, custodiándose les dades d'identitat de la donant en el més estricte secret.

Els fills nascuts tenen dret a obtenir informació general dels donants que no inclogui la seva identitat. El mateix dret correspon a les receptores de gàmetes i preembrions. Només en circumstàncies extraordinàries que comportin un perill cert per a la vida del fill podrà revelar-se la identitat dels donants sense que en cap cas impliqui determinació legal de la filiació.

La donant haurà de tenir entre 18 i 34 anys, bon estat psicofísic i plena capacitat d'obrar.

L'elecció de la donant serà responsabilitat de l'equip mèdic que apliqui la tècnica de reproducció assistida. S'ha de garantir que la donant tingui la màxima similitud fenotípica i immunològica i les màximes possibilitats de compatibilitat amb la dona receptora.

Els centres autoritzats i el Registre Nacional vetllaran perquè d'una mateixa donant no neixin més de sis fills.

La Llei 14/2006, de 14 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s'ha de realitzar de manera anònima, voluntària, informada i no remunerada.